Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.) συμμετέχει με το εργαστήριο:

Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ). Το ΕΤΤ ιδρύθηκε το 2012 κατόπιν μετονομασίας του Εργαστηρίου Ζωικής Παραγωγής.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η:

  • Κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα: Συντήρηση και Ασφάλεια Τροφίμων, Γενική, Ανόργανη και Οργανική Χημεία, Υλικά Συσκευασίας, Προσδιορισμός Γεωγραφικής Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων.

 

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων περιλαμβάνουν:

  • την ανάπτυξη καινοτόμων νανοσύνθετων βιοδιασπώμενων πολυμερών για χρήση ως νέων υλικών συσκευασίας τροφίμων και την ενίσχυση πλαστικών, με χρήση της νανοτεχνολογίας, για αγροτικές εφαρμογές.
  • την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών προσδιορισμού γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων.
  • τη σύνθεση, το δομικό χαρακτηρισμό καθώς και τη μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων φραγμού υβριδικών νανοσύνθετων υλικών με βάση κλασσικά και βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου  (http://foodtechlab.deapt.upatras.gr/).