Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) συμμετέχει με τα εργαστήρια:

 

Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών (ΕΣΕΥ) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ). Το ΕΣΕΥ ιδρύθηκε το 2007 και ανήκει στον τομέα Μηχανικής και Μη Καταστροφικού Ελέγχου του ΤΜΕΥ.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η:

  • διεξαγωγή, προώθηση και εφαρμογή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο πεδίο των σύνθετων και ευφυών υλικών και κατασκευών, μελετώντας όλο το φάσμα από τη μικροσκοπική μέχρι τη μακροσκοπική τους απόκριση.

 

Το ΕΣΕΥ ασχολείται με:

  • το σχεδιασμό και την παρασκευή καινοτόμων υβριδικών και ιεραρχικών προηγμένων συνθέτων υλικών με ενίσχυση σε πολλαπλές κλίμακες (νάνο-, μίκρο-, μάκρο)
  • την υλοποίηση ευφυών υλικών και δομών
  • τη μελέτη της ανθεκτικότητας συνθέτων υλικών, τα αυτοϊάσιμα και τα περιβαλλοντικά φιλικά υλικά
  • την ανάπτυξη και ενσωμάτωση συστημάτων ελέγχου και ενεργοποίησης σε προηγμένα σύνθετα υλικά/κατασκευές για βελτιστοποίηση του συστήματος Κατασκευή – Απόκριση – Δομική Ακεραιότητα

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου (http://csmlab.materials.uoi.gr/index.php/en/).

Βιοτεχνολογίας (ΕΒΙΟΤ) του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) . Το Εργαστήριο ΕΒΙΟΤ  ιδρύθηκε το 2002.

Το ΕΒΙΟΤ έχει δραστηριότητα και εμπειρία για πάνω από 20 χρόνια στον τομέα της Ενζυμικής και Μικροβιακής Τεχνολογίας και της Νανοβιοτεχνολογίας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΒΙΟΤ επικεντρώνονται:

  • Στην ανάπτυξη «πράσινων» βιοδιεργασιών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων και την εφαρμογή τους σε βιοκαταλυτικές διεργασίες.
  • Στη μελέτη της σχέσης λειτουργίας-δομής των ενζύμων σε οργανωμένες νανοδομές και νανοϋλικά.
  • Στην παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων και βιοκαυσίμων από μικροβιακές καλλιέργειες και μικροφύκη (Μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση, κλιμάκωση διεργασιών).
  • Στην ανάπτυξη συστημάτων για τη στοχευμένη μεταφορά βιομορίων και βιοδραστικών ενώσεων χρησιμοποιώντας τροποποιημένα νανοϋλικά και οργανωμένες νανοδομές.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου  https://biotechlab.bat.uoi.gr/.